Pravidla a podmínky

Všeobecné obchodní podmínky: ceskepujcovny.cz

1. Definice pojmů:

Provozovatel – správce portálu a poskytovatel služeb  –  Petr Zeman

Portál – všechny webové stránky a jejich obsah na www.ceskepujcovny.cz

Služba – spojení nabízejících a poptávajících v oblasti půjčování formou reklamy a podpory pro půjčovny.

Uživatelé – osoby užívající portál. Obchodní partner = nabízející a zákazník = poptávající.

Obchodní partner = půjčovna – právnická osoba nebo OSVČ registrovaná na portálu a nabízející své předměty a věci za účelem půjčování. Zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Zákazník = návštěvník webu, poptávající – fyzická nebo právnická osoba, která si chce půjčit konkrétní předmět nebo věc od našich obchodních partnerů. Bezplatný přístup.

Registrovaná data = všechny informace, údaje, texty, obrázky a fotografie, které si obchodní partneři vkládají / přidávají / registrují na portálu.

2. Základní ustanovení  

Provozovatel poskytuje službu uživatelům na základě následujících Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). Prohlížením webových stránek, textů, obrázků nebo služeb portálu, souhlasí všichni uživatelé s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Provozovatel je v pozici zprostředkovatele mezi obchodním partnerem a zákazníkem pro oblast půjčování si předmětů a věcí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kvalitu, funkčnost, dodání nebo odběr zapůjčených předmětů a věcí.

Obchodní vztah za účelem půjčení si předmětu nebo věci vzniká jen mezi obchodním partnerem a zákazníkem dle smluvních podmínek obchodního partnera, případně jinou formou na základě jejich vzájemné dohody. Všechna obchodní jednání, výměna informací, uskutečnění platby, vyzvednutí předmětu a další podmínky týkající se půjčení předmětu nebo věci, jsou výhradně mezi uživateli portálu = mezi obchodními partnery a zákazníky.

Obchodní vztah za účelem reklamy a propagace předmětů a věcí vzniká výhradně mezi provozovatelem a obchodním partnerem na základě registrace na portálu a dodržování Všeobecných obchodních podmínek. Smlouva se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními zákony České republiky a Evropské unie. Smluvní strany neposkytnou údaje a informace, získané v rámci jejich spolupráce, žádné třetí osobě.

Uživatelé souhlasí, že provozovatel nebude právně ani jinak odpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo škodu jakékoliv povahy, vzniklou v důsledku používání portálu.

Je zakázáno reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo využívat jakoukoliv část portálu a jeho služeb na vlastní komerční účely.

3. Provozovatel

Provozovatel poskytuje své služby obchodnímu partnerovi dle aktuálního ceníku a zaručuje se splnit všechny stupně reklamy, které si obchodní partner předplatí.

Provozovatel má právo kdykoliv upravit, aktualizovat nebo změnit vzhled a funkce portálu bez souhlasu nebo informování obchodních partnerů. Zároveň si vyhrazuje právo změnit kategorie registrovaných dat v případě, že jejich obsah neodpovídá aktuální kategorii.

Provozovatel si také vyhrazuje právo informovat obchodního partnera o stavu jeho registrovaných dat, připravovaných novinek nebo upozornění zasláním emailu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé z nároků jakékoliv povahy nebo za požadavky vznesené jakoukoliv třetí stranou kvůli, nebo v důsledku obsahu nebo používáním portálu.

Provozovatel neručí za nepřetržitý provoz portálu a nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele z důvodu technických, hardwarových nebo softwarových poruch.

Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání jakýchkoliv registrovaných dat, která jsou v rozporu s VOP portálu nebo pokud obsahují nepravdivé, neplatné nebo nesmyslné, případně jiné údaje, které porušují právní předpisy ČR, EU nebo porušují práva třetí strany.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění okamžitě zrušit Váš účet na portálu v následujících případech:

a)       nedodržení nebo porušení Všeobecných obchodních podmínek (VOP),

b)      Váš požadavek na zrušení účtu (Vámi zadaný požadavek na vymazání účtu),

c)       požadavky na zrušení účtu od orgánů činných v trestním řízení nebo od jiných státních výkonných orgánů,

d)      nezaplacení poplatku za poskytnutou službu na portálu.

Obchodní partner souhlasí, že všechna zrušení účtu z těchto příčin provede provozovatel podle svého vlastního uvážení, čímž provozovatel nebude nést právní odpovědnost vůči uživateli, ani žádné třetí straně. V takovém případě nemá obchodní partner nárok na vrácení peněz za poskytnuté služby na portálu, ani nárok na žádné odškodnění nebo náhradu za případné škody vzniklé obchodnímu partnerovi.

Odstranění Vašeho účtu zahrnuje:

a)      odstranění přístupu do registrované zóny – možnosti přidávání nabídek,

b)      vymazání všech Vašich registrovaných dat na Vašem účtu,

c)      vymazání Vašeho přihlašovacího jména a hesla na portálu,

d)      zákaz používat portál.

Provozovatel může uchovávat informace o Vašem účtu a může je legálně zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud si myslí, že je to nezbytné v případě:

a)      prosazení obchodních podmínek,

b)      soudního procesu,

c)      pokud obsah porušuje práva třetí strany.

4. Obchodní partner

Obchodním partnerem portálu může být jakákoliv právnická osoba nebo OSVČ – živnostník, kteří nabízejí své fyzické předměty a věci za účelem půjčování a registrují se na portálu.

Všechny bankovní nebo nebankovní subjekty, jejichž předmětem půjčování jsou peníze – kapitál, je zakázáno registrovat se na portálu, protože neposkytují fyzické předměty nebo věci.

Registrací na webovém portálu obchodní partner souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je plnit po celou dobu registrace. Obchodní partner svou registrací vstupuje do obchodně-právních vztahů s provozovatelem a dává mu svolení ke zveřejnění jeho registrovaných dat na portálu. Provozovatel se zavazuje nepoužívat a neposkytovat registrovaná data mimo rozsah nutný k provozování portálu a zajištění služby.

Po ukončení registrace obdrží obchodní partner potvrzovací email ke svému účtu na portálu a zároveň je zodpovědný za udržování přihlašovacího jména a hesla v tajnosti. Přebírá tak odpovědnost za všechny aktivity, které jsou prováděny přes jeho účet nebo heslo.

Po přihlášení na svůj firemní účet může obchodní partner vkládat své předměty a věci za účelem jejich půjčování do nabídkové databáze portálu. Popis předmětu nebo věci musí být v souladu s VOP, přičemž je striktně zakázáno použít tento prostor k prodeji nebo koupi jakýchkoliv jiných předmětů či věcí. V případě nesprávného vyplnění údajů do konkrétních políček, je provozovatel nucen je vymazat. Cílem je dodržovat smysl portálu zaměřeného na půjčování předmětů a věcí, koordinovat procesy a vylepšovat kvalitu i jednoduchost pro naše zákazníky.

Povinností obchodního partnera je: 

a)      okamžitě upozornit provozovatele na nepovolené používání svého účtu nebo jiné porušení bezpečnosti,

b)      odhlásit se ze svého konta po každém použití.

Obchodní partner je plně odpovědný za pravdivost, legálnost, obsah, dodržování právních norem a legislativy ČR, dodržování autorských práv a aktuálnost registrovaných dat, která zaregistroval a přidal na portál.

Obchodní partner souhlasí, že: 

a)      poskytne pravdivé, přesné a platné informace o sobě, které vyžaduje registrační formulář,

b)      bude pravidelně doplňovat tyto informace, aby byly vždy pravdivé, přesné a platné.

V případě, že budou registrovaná data obchodních partnerů v rozporu s VOP nebo budou poškozovat portál nebo třetí stranu, obchodní partneři nesou plnou odpovědnost za tyto škody a souhlasí s poskytnutím svých registrovaných dat, včetně IP adresy dotčené třetí straně a oprávněným orgánům, které mohou v dané věci jednat.

Portál je pravidelně indexován internetovými roboty vyhledávačů a seznamů, například Google, Yahoo a jiné, proto obchodní partneři souhlasí, že všechny jimi registrovaná data na portálu budou také indexována internetovými roboty různých vyhledávačů, a budou tak veřejně zobrazována i ve výsledcích vyhledávání přímo na stránkách těchto vyhledávačů.

5. Zákazník

Prohlížení stránek portálu je věkově i časově neomezené. Půjčení si předmětu nebo věci může uskutečnit pouze osoba, která dovršila věku 18 let, nebo jinak splňuje podmínky konkrétního obchodního partnera – půjčovny. Přístup pro všechny návštěvníky portálu je bezplatný.

6. Registrovaná data

Do registrovaných dat je zakázáno vkládat údaje:

a)      ohrožující zdraví a morálku lidí, jako jsou např. omamné nebo psychotropní látky,

b)      porušující práva duševního vlastnictví, majetková práva, autorská práva nebo jiná práva třetích osob,

c)      potravinářského charakteru – rostlinné, živočišné i zemědělské výroby,

d)      erotického nebo pornografického charakteru,

e)      vzbuzující nebo vyvolávající obsah, který je rasistický, vulgární, protietický, obscénní, protiprávní

nebo nezákonný,

f)       chemického charakteru – chemikálie, jedovaté látky, výbušné nebo radioaktivní látky,

g)      rostlinných nebo živočišných druhů a jakékoliv extrakty nebo preparáty z nich,

h)      obsahující reklamu, propagaci nebo inzeráty nesouvisející s oblastí půjčování,

i)       obsahující půjčování peněz – kapitálu,

j)       porušující práva České republiky nebo Evropské unie.

7. Zpoplatnění portálu

Zákazníci = poptávající, návštěvníci webu, mají všechny služby na portálu bezplatné. Po výběru předmětu nebo věci z nabízené databáze se proces půjčení a realizace přesouvá na obchodního partnera = půjčovnu, se kterou zákazník uzavírá obchodní vztah.

 

Definice služby:

Nabídka předmětu nebo věci – prezentace konkrétního předmětu nebo věci vložených do naší databáze s krátkým i podrobným popisem předmětu, Vašich kontaktů a obrázků tohoto předmětu. Např.: Opel Astra, bourací kladivo, jeřáb, pánský oblek značky Makyta, lyže značky Rossignol, LCD monitor Sony, …

Zadávejte předměty do příslušných kategorií a jejich podkategorií. Popis produktu je na Vás. Sami si vyberete, jakým způsobem chcete zaujmout, co chcete zveřejnit a co chcete zdůraznit u každého Vašeho předmětu.

Počet vložených nabídek – počet zadaných předmětů a věcí do naší databáze www.ceskepujcovny.cz dle Vámi vybraného balíčku služeb.

Funkce „Online objednávání“ – každá nabídka může být objednána online přes objednávkový formulář, který je nezávazný. Zákazník vyplní své identifikační údaje a systém automaticky zasílá jeho poptávku na konkrétní předmět nebo věc přímo na Váš email.

Funkce „Akční nabídky“ – možnost vkládat Vaše akce, slevy či bonusy formou obrázku nebo dokumentu do reklamního prostoru s názvem „akční nabídky“ Na 1 měsíc max. 1 akční nabídka.

Funkce „Poptávka“ – vlevo nahoře poptávkový banner pro zadávání online nebo telefonických poptávek přímo naší společnosti, která je zprostředkovává obchodním partnerům v daném kraji.

Funkce „Infocentrum“ – prezentování půjčovny pro konkrétní kategorii a kraj formou článku, rozhovoru, doporučení, referencí, …. Určeno výhradně pro exkluzivní partnery.

Reklamní banner – prostor pro obrázkovou reklamu vlevo, hned pod kategoriemi předmětů a věcí. Max. počet reklamních bannerů jsou 4 pro jednu kategorii.

Exkluzivní = VIP partner – pouze 1 obchodní partner = půjčovna pro 1 kraj a 1 kategorii. Cílem je vyplnit databázi ve všech krajích a ocenit první půjčovny, které nám dali důvěru a rozhodli se pro spolupráci. Na oplátku je maximálně zviditelníme v daném kraji – 50 nabídek s upřednostněním ve všech typech služeb našeho webového portálu www.azpujcovny.cz – Poptávka, Infocentrum, Akční nabídky. Exkluzivním partnerem se obchodní partner stává po zaplacení balíku služeb a nikoliv po registraci na webovém portálu.

Naše garance – VIP partnerství platí po celé období sjednané spolupráce – balíku služeb. Pokud získáme VIP partnera pro konkrétní kraj a konkrétní kategorii, ostatní půjčovny si mohou vybírat pouze z neomezeného počtu balíků – mini, základní a rozšířený.

Poznámka: Při zadávání nabídek se mohou nabídky obchodního partnera objevit ve více krajích, záleží to na rozhodnutí a rozmístění poboček daného obchodního partnera = půjčovně.

8. Záruky při používání portálu

Všichni uživatelé souhlasí, že:

a)      používání portálu je výhradně na jejich vlastní riziko, přičemž provozovatel odmítá poskytovat jakýkoliv

druh záruk,

b)      provozovatel nedává žádnou záruku, že portál bude splňovat všechna očekávání a požadavky a že služby

jím poskytované budou bezchybné, přesně načasované, funkční nebo bezpečné,

c)      provozovatel neodpovídá za pravdivost, přesnost a spolehlivost údajů na portálu,

d)      jsou sami výhradně odpovědní za jakékoliv poškození svého počítačového systému nebo za ztrátu dat,

způsobenou nesprávným používáním nebo nedbalostí při práci s počítačem.

Provozovatel neposkytuje žádné záruky na portál, na obsah portálu a ani na nabízené služby portálu.

9. Ochrana osobních údajů

Registrovaná data a všechny informace o obchodních partnerech podléhají naší ochraně soukromí. Používáním portálu uživatel souhlasí se shromažďováním a používáním svých veřejných informací.

Provozovatel se zavazuje, že údaje o obchodních partnerech uchová a použije v souladu s právním řádem České republiky, v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Toto neplatí v případě, pokud si informace uvedené při Vašich nabídkách vysbírají automatizované vyhledávací roboty, např. Google.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití registrovaných dat obchodních partnerů, získaných nelegálně ze serveru portálu třetí osobou.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel může kdykoliv bez oznámení uživatelům doplnit nebo změnit tyto VOP. Používáním portálu, a to i po změně Všeobecných obchodních podmínek automaticky uživatel souhlasí s novými obchodními podmínkami. Pokud s novými Všeobecnými obchodními podmínkami nebude souhlasit, musí okamžitě ukončit používání portálu a informovat provozovatele, který následně odstraní všechny Vámi vložená registrovaná data.

Provozovatel má právo měnit, vylepšovat a inovovat portál bez souhlasu obchodního partnera, a to i ​​bez předchozího oznámení připravovaných změn na portálu.

Pokud by se některá ustanovení VOP stala neplatnými, nezpůsobuje to neplatnost ostatních částí Všeobecných obchodních podmínek.